Footage
Awarding medals of the USSR Academy of seniority and for services in the field of science.. (1954)

Film-document №14908 2 parts, Duration: 0:14:42, Black-white to collection Price category A

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer CSDF (RCSDF)

Operators: Belyakov V., Gusev B., Oshurkov M.

Temporary description

Presentation of awards in the Kremlin. 1h. - Voroshilov gives the order: Skobeltsyn, Sobolev, Lysenko, KI Skrjabin, Tsitsin, AM Pankratova, Nesmeyanov, N. M . Krzhizhanovskii, AV Palladin, AI Oparin, AM Ternigovorovu, GF Aleksandrov, KA Nenadkevichu, VA Engelgofdtu, Shuleikin, VA Arbuzov, ES . Varga. 2h. - Voroshilov gives the order L. Pontryagin. Favor Nesmeyanov. Note: neg. -459 M