Footage
The remains of the c / in "On the seventh extraordinary session of the Supreme Soviet of the USSR".. (1977)

Film-document №18209 12 parts, Black-white to collection Price category A

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer CSDF (RCSDF)

Operators: Maksimov L., Usanov V., Khavchin A., Sokolnikov L.

Temporary description

City of Moscow. Kremlin. October 4, 1977. MPs on Red Square, in a conference room podium. Speakers: VP Ruben, Leonid Brezhnev. Among those present: Shatalov, MV Keldysh, EM Tyazhelnikov. Brezhnev supported (synchronously) with the report on the draft Constitution of the USSR. The debate on the report of Leonid Brezhnev. Performers are (synchronously): VV Scherbitsky, DA Kunayev, P. Masherov Rashidov, MS Solomentsev, G. Aliev, Eduard Shevardnadze. City of Moscow. Kremlin. October 4-7, 1977. Meeting of the Council of the Union and the Council of Nationalities. Speakers: Mikhail Suslov, BV Petrovsky, AP Shitikov, VV Nikolaeva-Tereshkova, R. Gamzatov, Rashidov, PI Grishkyavichus, SV Mikhalkov AB Chakovski, Masherov PM and others. Among those present: K. Kuliev, C. Aitmatov, J. Kamil, VF Shaura, EM Tyazhelnikov, GT coast.