Footage
Union meeting filmmakers.. (1978)

Film-document №18234 2 parts, Black-white to collection Price category A

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer CSDF (RCSDF)

Temporary description

City of Moscow. March 1978. Cinema House. Participants speak from the podium. Among them: FT Ermash, LA Kulidzhanov, S. Gerasimov, RL Carmen, NT Sizov, Vyach. Tikhonov, E. Matveev, S. Rostotsky, S. Bondarchuk, I. Makarova, L. Chursina, S. Soloviev, VE Baskakov, NA Gubenko, AG Filippov, A. Grebnev, RD Chkheidze, A. Mitta, VV Zhdanov, ED Surkov, VP Bolshak, V. Nakhabtsev, AA Abdullaev, NB Ryazantseva, L. Smirnova, N. Mordjukova, D. Banionis. Participants in the presidium, the margins: V. Shaura, L. Smirnova, AN Sizov, AA Medvedkin, D. Orlov, A. Karaganov, Miroshnichenko, L. Kulidzhanov, V. Zhdanov, AN Mordjukova, A. Romanov , A. Golovnya, G. Chuhray, R. Carmen, M. Donskoy, M. Zimyanin, F. Ermash, S. Rostotsky, E. Matveev, Yu Reisman, A. SALYNSKY, V. Baskakov, E. Surkov, A . Zemlyannikova, S. Gerasimov, S. Bondarchuk, A. Vorontsov, M. Oshurkov, M. Bulgakov, VV Monakhov, V. Sanaev, G. Roshal, Frenkel, E. Andrikanis, O. Artseulov, K. Luchko, L. Fedoseev, B. Sarahatunov, Yuri Ozerov, D. Banionis, Mikhalkov, L. Bykov, AA Minaev, VP Kasatkin, M. Donskoy, I. Miroshnichenko, Troshkin and others.