Footage
Awarding State Prize of the RSFSR in 1979. (1979)

Film-document №18330 1 part, Black-white to collection Price category A

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer CSDF (RCSDF)

Operators: Kasatkin P., Fedyaev E.

Temporary description

Handing Solomentseva MS prizes: TN Khrennikov, VG Sokolov, L. Linhovoinu, KI Adashevskomu, VD Nahabtsevu, AV Myagkova, DM Tvishiani, L. V. Reshetnikov, VV Vnukovo, AA Mylnikov, GD Pavlishin. Speakers: S. Mikhalkov, Vladimir Sanaev, VK Vasilyev.