Film
Figure skating.. (1977)

Film-document №52442 2 parts to collection Price category G

Not Digitized

Title image

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Director: G. Chertov

Operators: Yu. Shuplyakov, M. Rafikov

Other authors: kommentatori-treneri A. Mishin i S. Zhuk.

Reel №1

1h.

Single-skating Vodorezova Ye, Y. Ovchinnikov, I. Bobrin.

2h. -Pairs: I. Rodnina - Zaitsev, N. Gorshkov - Shevalovsky; I. Vorobyov - Vlasov, M. Cherkasova - S. Shahrai.

Coaches comment on technical execution of various complex elements.

Key words

Individual sports.