Telecast
Field of miracles (2006) 19.05.2006

Film-document №80852 1 part, Duration: 0:52:01.39 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Yakubovich Leonid

Reel №1

Theme of the game - Smells.

A children's orchestra of folk instruments performs.

1st group of players: Vladimir Kvitko, Krasnopolye settlement, Ukraine, Popova Lyudmila, Bolshaya farm, Volgograd region, Koptev Viktor, Pugachev, Saatovskaya obl.

Popova Lyudmila receives a gift from the sponsor.

Popova Lyudmila guesses the box with the money.

Group 2 players: Miriutsa Vitaly g.

Rezina, Moldova, Zaripov Gulnur, Tuimazy, Bashkiria, Ignatkin Alexander Dawn settlement, Moscow region.

Ignatkin Alexander chooses a prize and is out of the game.

Zaripova Gulnur guesses the box with the money.

The third group of players: Zheleikina Irina, Inzhavino village, Tambov region, Marykov Valery, Chertovitsy village, Voronezh region, Zhukova Svetlana, St.

Petersburg.

The finals are: Popova Lyudmila, Zaripova Gulnur, Zhukova Svetlana.

Zhukova Svetlana guesses the word and becomes the winner.

The winner of Zhukov Svetlana refuses supergra.

The leader says goodbye to the audience.

Calendar

19.05.2006