Telecast
Field of miracles (2000) 03/03/2000

Film-document №81022 1 part, Duration: 0:51:39 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Yakubovich Leonid

Reel №1

Transfer theme: Zoos

1st group of players.

1.Semen Kalyadin, town of Rzhev, Tula region

2.Evgenia Vasilyeva, Novomoskovsk, Tula region

3.Elena Guseva Asa, Perm Region

2nd group of players.

1. Lyudmila Golubeva with.

Kurovskoye, Moscow region

2.Igor Iskanderov

Beresna, Smolensk region

3. Olga Makarova of Petrozavodsk

3rd group of players.

1.Valentina Khatya p.

Vyntogursky, Tyumen region

2. Lyudmila Bzhakhova, Nalchik

3.Sergei Zhurlov, Novotemkino, the Penza Region

The winner is Elena Guseva, Asa, Perm Region

She refused from the supergame.

Calendar

03/03/2000