Telecast
Field of miracles (2000) 29.09.2000

Film-document №81026 1 part, Duration: 0:51:47 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Yakubovich Leonid

Reel №1

Transfer theme: Kitchen utensils

1st group of players.

1.Zinaida Lazutkina, the city of Kemerovo

2. Nina Popova, the city of Volgograd

3. Svetlana Sultanova with.

Medvedovka, Chelyabinsk region

2nd group of players.

1.Vladimir Yekimov, the city of Kirovo-Chepetsk, the Kirov region

2.Marina Zubko, city of Kaliningrad

3.Zinaida Uharova Vyssa, Nizhny Novgorod region

3rd group of players.

1.Nina Izmailova Tambov

2.Alexander Statnykh Kamensk-Uralsky, Sverdlovsk region

3.Elena Arsenicheva, Titkovo, Bryansk region

Super winner - Marina Zubko, Kaliningrad

Calendar

29.09.2000