Telecast
Field of miracles (2000) 02/25/2000

Film-document №81038 1 part, Duration: 0:51:57 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Yakubovich Leonid

Reel №1

Theme of the transfer: Toys.

1st group of players.

1.Narkiza Kavalova, city of Fergana, Uzbekistan

2.Alexander Ulikin, Bor, Nizhny Novgorod Region

3.Vladimir Evpak Moscow

2nd group of players

1.Lyudmila Sleptsova, Kubyshev, Novosibirsk Region

2.Ivan Stasyanovsky Ryazan

3.Valentina Kolchanova, Ochar, Perm Region

3rd group of players.

1.Kim Androsov art.

Novohuvin, Pskov region

2.Marina Kanurina p.

Oreshkovo, Moscow region

3.Anna Vologzhaninova p.

Novoagansk, Tyumen region

Super winner winner - Vladimir Evpak, Moscow

Calendar

02/25/2000