Telecast
Field of miracles (2009) 03/27/2009

Film-document №81459 1 part, Duration: 0:45:06.648 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Yakubovich Leonid

Reel №1

Theme transfer: Rauion supply

The first group of players:

1.Tatyan Larina, Neftegorsk, the Samara Region

2.Viktor Krasnitsky, Minsk, Belarus

3.Nina Miznaya, Kalininsk, Saratov region

The second group of players:

1. Anastasiya Sevashchenko, Nizhnevartovsk

2.Abay Zhirkambaev, Omsk

3.Satiya Drum, Bender, Moldova

The third group of players:

1. Fatima Dzhyrakulova Samarkand, Uzbekistan

2.Sergei Pashuk Kovel, Ukraine

3.Oksana Shapkova Arkhangelsk

Super winner - Anastasia Sevaschenko, Nizhnevartovsk

Calendar

03/27/2009