Field of miracles 02.09.2005 (2005)

Telecast №81766, 1 part, duration: 0:52:11
Production: VID
Availability:Film hasn't been digitized
Anchor:Leonid Yakubovich

Reel №1

The theme of the game is symbols.

The first three: Ivan Ryabov (village Bagaevskaya, Rostov region), Anna Padusova (Cheboksary), Grigory Ermilov (Khotkovo).

The winner is Ivan Ryabov.

Word: fish.

The second three: N. Mamedov (Miskinja village, Dagestan), Sergey Gaverdovsky (Nizhnevartovsk), Zoya Filippova (Syktyvkar).

The winner is Sergey Gaverdovsky.

The word: sieve.

The third three: Viktor Fedulov (Kaluga), Larisa Golubnichaya (Levokumskoye village, Stavropol Territory), Vladislav Liskov (Nagatkino village, Ulyanovsk region).

Winner Larisa Golubnichaya.

Word: Lukomorye.

Final: Ivan Ryabov, Sergey Gaverdovsky, Larissa Golubnichaya.

The winner is Sergey Gaverdovsky.

The word: viburnum.

Superigra is won.

The word: pysanka.

Our website uses "cookies" to give you the best, most relevant experience. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. See our User Agreement, Privacy Policy and Cookies Policy.