Telecast
Field of miracles (2009) 09.10.2009

Film-document №81954 1 part, Duration: 0:50:12.352 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Yakubovich Leonid

Reel №1

Program topic: Sleep.

Transfer participants.

The first group of players:

1.Ivan Domanov Gorlovka, Ukraine

2.Elena Enaneshnikova, Yelabuga, Tatarstan

3. Evgeny Gladyshev

Mshynskaya, Leningrad Region

The second group of players:

1.Sergey Syromyakin

Mikshino, Tver region

2.Tamara Ryazantseva p.

Shchipra, Kursk Region

3. Andrei Shadrin Moscow

The third group of players:

1.Eugeny Kovshar Rostov-on-Don

2.Nargis Gulyamova, Gulyam, Tajikistan

3. Edward Mitin, Pronsk, Ryazan Region

Winner - Elena Enaneshnikova g.

Elabuga, Tatarstan

Supergame not won.

Calendar

09.10.2009