Telecast
Field of miracles (2003) 14.03.2003

Film-document №82288 1 part, Duration: 0:52:00 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Leonid Yakubovich

Reel №1

The theme of the game - castles.

The first three: Galina Golubeva (village zavrazhe, Kadyysky district of the Kostroma oblast), Anna Paramonova (Irkutsk), Viktor Vorobyev (city of Zubtsov, Tver oblast).

The Winner Of The Viktor Vorobyev.

Word: swallow.

The second three: Nikolai Kovalsky (Chashniki, Belarus), Lily Korzhaeva (Dnepropetrovsk, Ukraine), Irina Stolyarova (Gomel, Belarus).

The Winner Of The Irina Stolyarova.

The word Kremlin.

Third three: Olga Ivakina (Tavda, Sverdlovsk oblast), Sinkage (Aktau, Mangistau station, Kazakhstan), Valentyna Ivchenko (Egor'evsk, Moscow oblast).

The Winner Of The Olga Ivakina.

Word: visor.

Final: Viktor Vorobyov, Irina Stolyarova, Olga Ivakina.

The Winner Of The Irina Stolyarova.

The word: hearing.

Supergame was not.