Footage
Inaugural Meeting of the 36 th anniversary of the Soviet Army.. (1954)

Film-document №14915 1 part, Duration: 0:03:36, Black-white to collection Price category A

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer CSDF (RCSDF)

Operators: Belyakov V., Zakharova G.

Temporary description

The ceremonial meeting in the theater of the Soviet Army. At the podium: Sokolovsky, VD, Budyonny, SM Kuznetsov, NG, Shvernik NM, I. Konev, Vasilevsky, AM, GK Zhukov, etc. Speakers: N . Bulganin, Nesmeyanov, Shvernik, N. Mikhailov, PI Azhirkov. Note: neg. - 93 am