Soviet Elegy (1989)

Documentary №60112, 4 parts, duration: 0:35:28
Production: St. Petersburg Documentary Film Studio
Director:Sokurov A.
Screenwriters:Sokurov A.
Camera operators:Burov A.
Sound mixer:Persov V.

Annotation:

A film about Boris Nikolaevich Yeltsin

Reel №1

Footage frameFootage frameFootage frameFootage frame

Reel №2

Footage frameFootage frameFootage frameFootage frame

Reel №3

Footage frameFootage frameFootage frameFootage frame

Reel №4

Footage frameFootage frameFootage frameFootage frame

Movie №1

Footage frameFootage frameFootage frameFootage frame

Earth, dry fallen leaves.

The old cemetery - tombstones, slabs, graves, crosses, fences, etc.

Large - a monument in the form of an angel on a cross.

Different types of old, abandoned cemetery.

B/w shooting - a new cemetery on the outskirts of the city, residential buildings can be seen in the distance.

Panorama of the cemetery (removed from the driveway).

A residential building, women come into the entrance.

Boris Yeltsin leaves the office, walks down the corridor, enters the elevator.

Photo of Yeltsin's father.

Yeltsin is in the forest, looking up.

Photo of Yeltsin's father and mother.

Family photo.

Photos of the young Yeltsin.

Photo of Yeltsin's father.

Yeltsin is in the forest, looking up.

Family photo (Yeltsin on the left) - Yeltsin's mother, his wife Naina, children and brother.

Yeltsin gets out of the elevator, walks down a dark corridor, goes through the entrance, goes outside and gets into an official car.

In the photos - Lenin, Zinoviev, Trotsky, Kamenev, Stalin, Sokolnikov, Bubnov, Bukharin, Kalinin, Krestinsky, Shlyapnikov, Rykov, Tomsky, Rudzutak, Molotov, Dzerzhinsky, Frunze, Andreev, Kirov, Petrovsky, Mikoyan, Kuibyshev, Kosior, Kaganovich, Voroshilov, Ordzhonikidze, Postyshev, Eikhe, Zhdanov, Chubar, Malenkov, Khrushchev , Shvernik, Beria, Shcherbakov, Kosygin, Voznesensky, Bulganin, Ponomarenko, Saburov, Pervukhin, Shkiryatov, Malyshev, Aristov, Korotchenko, Kuusinen, Suslov, Andrianov, Mikhailov, Ignatiev, Brezhnev, Vyshinsky, Niyazov, Ignatov, Tevosyan, Puzanov, Yudin, Patolichev, Kuznetsov, Kirichenko, Zhukov, Mukhitdinov, Furtseva, Shepilov, Shelepin, Belyaev, Kozlov, Pospelov, Kalnberzin, Kirilenko, Mazurov, Podgorny, Mzhavanadze, Polyansky, Shcherbitsky, Grishin, Rashidov, Voronov, Demichev, Ustinov, Kunaev, Masherov, Pelshe, Andropov, Shelest, Kulakov, Solomintsev, Ponomarev, Gromyko, Grechko, Romanov, Aliyev, Chernenko, Shevardnadze, Tikhonov , Gorbachev, Kiselyov, Dolgikh, Vorotnikov, Chebrikov, Ligachev, Ryzhkov, Sokolov, Talyzin, Zaikov, Slyunkov, Solovyov, Yeltsin, Yakovlev, Yazov, Nikonov, Medvedev, Biryukova, Vlasov, Lukyanov, Maslyakov, Razumovsky.

B/ w shooting - a man walks across the bridge.

Residential area, two-storey apartment buildings, Playground, children walking with a stroller.

Old wooden dilapidated houses, a woman comes from the well with buckets.

The sign is "building 358".

The door to the house opens, Yeltsin is sitting on a coffee table in the room, watching TV (Gorbachev is on TV).

Chronicle of the 1930s - different women in the frame.

Large - tree trunk.

The night, the house, the windows are shining.

Yeltsin is at the table, there is a microphone next to him.

Key words

Cemetery, Politburo members, politics

Personnel:

Eljcin B. N. - politicheskij deyatelj, prezident RF Gorbachev M. S. - politicheskij deyatelj, prezident SSSR

Calendar: 1930

Seasons: Autumn [826] Spring [825]

Our website uses "cookies" to give you the best, most relevant experience. By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. See our User Agreement, Privacy Policy and Cookies Policy.