Telecast
Field of miracles (2003) 02/21/2003

Film-document №80906 1 part, Duration: 0:52:12.05 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Yakubovich Leonid

Reel №1

The theme of the game is Knighthood.

1st group of players: Shirokova Lyudmila, Penza, Petr Egorov, Vologda, Kozlov Oleg, Bor, Nizhny Novgorod region.

The second group of players: Dudnikova Svetlana, Peskovka village, Novosibirsk region, Chernyavskaya Valentina, Zaporozhye, Ukraine, Glazunov Vladimir, Moscow.

The third group of players: Kornyukhin Petr, village Otkhotze, Tambov region, Slastina Elena, Khimki, Moscow region, Sourbekova Galina, Karazhal, Kazakhstan.

The finals are: Shirokova Lyudmila, Dudnikova Svetlana, Kornyukhin Peter.

Kornyukhin Peter guesses the word and becomes the winner.

Winner Kornyukhin Peter refuses supergra.

The leader says goodbye to the audience.

Calendar

02/21/2003