Telecast
Field of miracles (2000) 06/02/2000

Film-document №81014 1 part, Duration: 0:52:03.987 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Yakubovich Leonid

Reel №1

Transfer theme Kitchen

1st group of players.

1.Anatoliy Bucheev, the city of Voronezh

2. Lyudmila Kopteva, the city of Korolev, Moscow region

3.Lyubov Guryeva Penza

2nd group of players.

1. Evgeny Napolnev

Fedorovsky, Surgutsky district, Tyumen region

2.Irena Gagarina, town of Puchezh, Ivanovo region

3.Sergey Kovalenko, Petrozavodsk

3rd group of players.

1.Alexander Shcheglov, Romanovka, Saratov Region

2.Anna Ushanova, Nizhny Novgorod

3. Inga Moskunova, Mtsensk, Orel Region

Super winner - Inga Moskunova, Mtsensk, Orel region.

Calendar

06/02/2000