Telecast
Field of miracles (2000) 02/04/2000

Film-document №81031 1 part, Duration: 0:52:03 to collection Price category --

Not Digitized

Title image

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Yakubovich Leonid

Reel №1

Theme of the transfer: Africa

1st group of players.

1.Yury Gabrielyan, city of Unzhur, Krasnoyarsk Territory

2.Mary Yeliseyev Volkhov, Leningrad region

3.Vladimir Shulgin with.

Smetanino, the Kirov region

2nd group of players.

1.Nikolay Khramov, Nizhny Novgorod

2.Lilya Korneeva, Ryazka, Ryazan region

3. Tamara Perebeynos

Kirovka, Donetsk region, Ukraine

3rd group of players.

1. Svetlana Ivanova d.

Barsuki, Tver region

2.Valentina Khaminova, Yekaterinburg

3.Sergei Poeglis p.

Porechye, Pskov region

The winner of the super-game is Vladimir Shulgin with.

Smetanino, the Kirov region

Calendar

02/04/2000