Telecast
Field of miracles (2008) 19.09.2008

Film-document №81774 1 part, Duration: 0:45:06 to collection Price category --

Not Digitized

Availability of videosources


Needs clarification of possibility of digitizing in HD.

Producer VID

Anchorperson: Leonid Yakubovich

Reel №1

The theme of the game is roses.

The first three: Nadezhda Kustareva (Nizhny Novgorod), Alexei Boldin (Saratov), ​​Natalia Yatsyzhina (or Yatsyshina, Rostov-on-Don).

The winner is Natalya Yatsyzhina.

Word: the actor.

The second three: Natalia Borisova (Moscow), Valery Bodatov (Polevskoy town, Sverdlovsk region), Svetlana Molosh (Stankovo ​​village, Minsk region).

The winner is Valery Bodatov.

Word: Allah.

The third three: Alla Lebedeva (Chkalovsky settlement), Alexander Belyaev (Elektrostal), Alfiya Nazarova (Kumysolechebnitsa settlement, Volgograd region).

The winner is Alla Lebedeva.

Word: Cupid.

Final: Natalia Yatsyzhina, Valery Bodatov, Alla Lebedeva.

The winner is Natalya Yatsyzhina.

Word: red.

There were no super-grams.